Studia Podyplomowe - Edukacja włączająca

Edukacja włączająca

Forma: Studia podyplomowe
Specjalność: Edukacja włączająca
Tryb studiów: niestacjonarne/ online
Czas trwania: 3 semestry (październik-czerwiec)
Opłaty za studia: 1300 zł/semestr

Studia Podyplomowe: Edukacja Włączająca

Program kształcenia dedykowany jest dla osób zainteresowanych praktyką i teorią edukacji włączającej. Studia podyplomowe „Edukacja Włączająca” odpowiadają na aktualne wyzwania edukacyjne i społeczne, umożliwiając zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznej realizacji zasad edukacji inkluzywnej. Program jest skierowany do osób pragnących wspierać rozwój i edukację osób z różnymi potrzebami, promując równość, tolerancję i respektowanie różnic.

Do kogo skierowane są studia?

Program „Edukacja Włączająca” to innowacyjny i poszukiwany przez nauczycieli, pedagogów oraz specjalistów kierunek przeznaczony dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów licencjackich, magisterskich lub jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, a także psychologów i innych profesjonalistów związanych z edukacją, którzy chcą rozwijać swoją karierę i kompetencje w obszarze edukacji włączającej.

Czego nauczysz się na studiach?

Studia podyplomowe przygotowują specjalistów do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w celu ich racjonalnego i efektywnego wspomagania oraz ukierunkowania rozwoju uczniów i wychowanków z różnego rodzaju zaburzeniami i deficytami. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do realizacji wyżej wymienionych zadań w warunkach kształcenia ogólnodostępnego (w szkołach masowych) oraz w kształceniu integracyjnym. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom, przekazanej wiedzy i zdobytym umiejętnościom absolwenci Edukacji włączającej będą odpowiednio przygotowani do wspierania osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, do pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi, niedostosowanymi społecznie, a także z uczniami wybitnie zdolnymi, zgodnie z ich potencjałem rozwojowym i możliwościami edukacyjnymi. W zależności od posiadanego wykształcenia absolwenci nabędą kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach podstawowych (dot. osób posiadających dyplom ukończenia studiów licencjackich) lub we wszystkich typach szkół (dot. absolwentów studiów magisterskich).

Wymagania:

  • Posiadanie wykształcenia wyższego co najmniej I stopnia.
  • Posiadanie przygotowania pedagogicznego.

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, istnieje możliwość zapisania się na dwa kierunki jednocześnie z zakresu przygotowania pedagogicznego. W takiej sytuacji słuchacz otrzymuje 30% rabatu na drugi tańszy kierunek.

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Program jest zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, poz.1578 ze zm.).

Dlaczego warto wybrać nasze studia?

Praktyczne podejście: Nasi wykładowcy to doświadczeni praktycy, którzy dostarczają aktualnej i praktycznej wiedzy.

Sieć kontaktów: Możliwość nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami z branży.

Elastyczność: Studiowanie online daje możliwość elastycznego dostosowania procesu nauki do osobistych potrzeb, umożliwiając zdobywanie wiedzy z dowolnego miejsca na świecie. Tryb studiów dopasowany jest do potrzeb osób pracujących.

 

Dołącz do elity, studiuj na najlepszej uczelni!

Wyższa Szkoła Administracji to zdobywca tytułu Najlepszej Uczelni roku 2022 w województwie podkarpackim oraz zdobywca 5. miejsca w ogólnopolskim Plebiscycie Edukacyjnym Polska Press Grupy.

Nasza jakość to Twój sukces!

 

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach