Administracji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – Wyższa Szkoła Administracji – Filia w Stalowej Woli

Administracji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Rodzaj studiów: podyplomowe
Kierunek: Administracji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Tryb studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 2 semestry
Opłaty za studia: 1200,- zł/semestr

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Administracji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa będzie posiadał wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, a zwłaszcza w obronie cywilnej i instytucjach reagowania kryzysowego.

W wyniku opanowania treści programowych student powinien umieć właściwie postrzegać zjawiska i problemy dotyczące bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego, a zwłaszcza obrony cywilnej w kontekście potencjalnych zagrożeń spowodowanych działaniem sił natury i działalnością człowieka. Absolwent posiada zdolności w zakresie prowadzenia analiz i podejmowania odpowiednich decyzji w sytuacjach kryzysowych w obszarze obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Ponadto, oprócz znajomości współczesnych zagrożeń, będzie wykazywał się również umiejętnością ich analizy i doboru metod zapobiegania im oraz utrzymywania bezpieczeństwa jednostek i społeczności, przy zachowaniu pragmatyki i etyki oraz najwyższej staranności w pracy administracyjnej. Pozwali to absolwentowi sprostać wyzwaniom, przed jakimi stają służby bezpieczeństwa, a także zrealizować osobiste aspiracje zawodowe.

STUDIA PODYPLOMOWE ADRESOWANE SĄ DO:

  • pracowników instytucji rządowych i samorządowych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego, obrony cywilnej i reagowania kryzysowego;
  • wolontariuszy organizacji pozarządowych, uczestniczących w działaniach ratowniczych i wspomagających struktury administracji rządowej i samorządowej;
  • pracowników służb mundurowych, a także żołnierzy rezerwy, byłych policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Służby Więziennej i Straży Granicznej planujących zatrudnić się w podmiotach publicznych zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym;
  • wszystkich pracowników urzędów administracji rządowej zespolonej i niezespolonej oraz samorządowej różnych szczebli zainteresowanych zdobyciem lub doskonaleniem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym obrony cywilnej oraz opanowaniem nowoczesnych metod i technik reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, klęsk i katastrof.

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach

Powiększ czcionkę