RODO - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

RODO

Obowiązek informacyjny RODO

wsa stalowa wola

Polityka prywatności Wyższej  Szkoły Administracji – Filia w Stalowej Woli

Adres administratora: Plac M. Lutra 7, . 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-17-60-167, REGON: 070846998.

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez kandydatów na studentów, studentów oraz użytkowników platformy internetowej wsa-online.pl Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku Białej.
 1. Dane osobowe zbierane przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

ADMINISTRATOR

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej wraz z filią w Stalowej Woli.

Adres administratora: Plac M. Lutra 7, . 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 547-17-60-167, REGON: 070846998.

W sprawie danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem wsa@wsa.bielsko.pl lub  

dziekanat@wsa.stalowa-wola.pl.  

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jako kandydaci na studenta oraz studenci Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku Białej pozostawiają Państwo swoje dane, które przetwarzamy w następujących celach:

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia w WSA,
 • zawarcia i wykonania umowy;

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane

Podstawa prawna przetwarzania:

 1. a) 6 ust 1 pkt b) Rozporządzenia RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy,
 2. b) 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861).
 3. c) 6 ust. 1 lit a na podstawie zgody na marketing własny administratora.

Podanie danych na podstawie pkt a) i b) jest obowiązkowe, bowiem brak danych uniemożliwia realizację postepowania rekrutacyjnego.

Zgoda na przesyłanie treści o charakterze marketingowym jest zawsze dobrowolna i może być wycofana w każdym momencie.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, księgowa, dostawcy, firmy szkoleniowe, kurierskie i transportowe, hostingodawcę, firma informatyczna obsługująca platformę internetową, wirtualny dziekanat, wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów i umów powierzenia danych.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH

1.Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów;

 1. przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa;
 2. przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów;
 3. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
 4. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.
 5. Dane osobowe kandydatów na studia będą przechowywane w Systemie przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie procesu rekrutacji. Dane osób przyjętych na studia będą przechowywane przez okres związany z przebiegiem studiów, a także po ich zakończeniu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów. W sytuacji złożenia oświadczenia o utrzymanie konta do przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody, nie dłużej jednak niż 2 lata od daty utworzenia konta. Konto w Systemie WSA może być w dowolnym czasie usunięte przez kandydata.

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE NA MOCY RODO

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE ZGŁOSZENIA

 1. Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
 2. W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.
 3. Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: dziekanat@wsa.stalowa-wola.pl.
 4. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
 4. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
 5. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
 6. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 7. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 8. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 9. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 10. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 1. Mozilla FireFox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 2. Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
 3. Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 4. Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 5. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 07 czerwca 2021 r.