Pedagogika – studia magisterskie - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Pedagogika – studia magisterskie

Kierunek: PEDAGOGIKA
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: magisterskie
Czas trwania: 4 semestry
Opłaty za studia: 2300 zł/semestr

Pedagogika należy do nauk społecznych i charakteryzuje się dużą interdyscyplinarnością, ponieważ ma swoje źródła w filozofii, psychologii, socjologii i w wielu innych dziedzinach nauk humanistycznych. Dlatego też student pedagogiki musi być otwarty na różne rodzaje i formy wiedzy i chętny do poszerzania swoich horyzontów. Jest to bardzo wymagająca dyscyplina nauk przede wszystkim dla osób, które rozumieją potrzebę konieczności doskonalenia się przez całe życie.

Pedagogika obejmuje swoim zakresem wszelkie formy kształcenia dzieci i młodzieży, a także pozwala uzyskać informacje dotyczące pomocy społecznej dla osób poszkodowanych przez los oraz w zakresie opieki nad osobami starszymi. Studia pedagogiczne kształtują szeroką gamę umiejętności i kompetencji społecznych oczekiwanych przez przyszłych pracodawców, niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

Absolwent studiów II stopnia dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną. Posiada umiejętności dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności. Jest przygotowany do działalności prospołecznej i wkroczenia na współczesny, niezwykle wymagający rynek pracy.

Każda ze specjalności na kierunku Pedagogika ma charakter praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej. Zajęcia prowadzone są przez praktyków zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i instytucjach zajmujących się opieką, wychowaniem i pomocą rodzinie. Dzięki temu już od początku studiów student zdobywa umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej, potrafi łączyć teorię z praktyką, a także weryfikować zdobywaną wiedzę w warunkach naturalnych dla danego zawodu.

W programie studiów niezwykle istotną rolę odgrywa praktyka zawodowa, a także współpraca z lokalnymi instytucjami zajmującymi się pracą z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, starszymi i wymagającymi pomocy oraz opieki.

UWAGA!

Dwa dyplomy w 2 lata! Możliwość łączenia studiów magisterskich z podyplomowymi.

Dla studentów studiów magisterskich rozpoczynających studia podyplomowe najpóźniej w 3 semestrze studiów drugiego stopnia – zniżka 30% na studia podyplomowe

wsa stalowa wola przerwa 1

Zobacz specjalności

NA TYM KIERUNKU

wsa stalowa wola przerwa 1

Perspektywy zatrudnienia

  • Wychowawca w świetlicach szkolnych i internatach
  • Pracownik w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach wychowawczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych
  • Praca w szkołach, internatach, poradniach specjalistycznych, sądach, policji, straży miejskiej
  • Praca w stowarzyszeniach i fundacjach
  • Terapeuta zajęciowy w domach pomocy społecznej
  • Pracownik placówek opiekuńczo-rehabilitacyjnych
  • Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej
  • Prowadzenie diagnoz i terapii metodą integracji sensorycznej
wsa stalowa wola przerwa 1

Wykładowcy

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach