Administracja – studia licencjackie - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Administracja – studia licencjackie

Kierunek: ADMINISTRACJA
Tryb studiów: niestacjonarne
Rodzaj studiów: licencjackie
Czas trwania: 6 semestrów
Opłaty za studia: 2250,- zł/semestr

Administracja, jako kierunek studiów, jest przedmiotem zainteresowania nauk prawnych, ekonomicznych i społecznych.

Interdyscyplinarność kształcenia związana jest głównie z różnorodnością struktur administracyjnych, rozległym zakresem wykonywanych przez administracje zadań i pełnionych funkcji oraz szeroką gamą prawnie określonych form, metod i procedur ich działania. Forma studiów oparta na programie kształcenia o profilu praktycznym ukierunkowana jest w dużej mierze na kształtowaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Wysoka jakość zajęć dydaktycznych gwarantuje kadra pracowników naukowo-dydaktycznych wspomagana przez nauczycieli akademickich posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych obszarach działalności administracyjnej.

Program kształcenia dostosowany jest do rzeczywistych potrzeb rynku pracy, spełnia wymogi dotyczące kwalifikacji zawodowych oczekiwanych przez pracodawców oraz zapewnia studentowi możliwość wyboru własnego zainteresowania naukowego i drogi rozwoju zawodowego. Absolwent studiów I stopnia posiada uporządkowaną wiedzę na temat organizacji i kompetencji administracji funkcjonujących w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego ściśle związaną z nauką prawa, administracji, ekonomią i zarządzaniem publicznym wzbogaconą z wiedzą z zakresu socjologii, psychologii, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, logiki i informatyki prawniczej oraz wybranych regulacji dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej.

Absolwent posiada również umiejętności praktyczne korzystania z wiedzy oraz stosowania prawa w konkretnych sprawach i sytuacjach miejsca pracy. Potrafi także identyfikować, opisywać i samodzielnie rozwiązywać problemy należące do jego zadań i obowiązków pracowniczych.
W programie studiów istotną rolę odgrywa studencka praktyka zawodowa organizowana w instytucjach i urzędach administracji publicznej, w jednostkach administracji podmiotów gospodarczych, organizacjach pozarządowych oraz innych jednostkach administrujących sfery publicznej i niepublicznej.

Potwierdzeniem wysokich standardów procesu kształcenia na kierunku Administracja jest pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

wsa stalowa wola przerwa 1

Zobacz specjalności

NA TYM KIERUNKU

wsa stalowa wola przerwa 1

Perspektywy zatrudnienia

  • urzędach i instytucjach terenowej administracji rządowej,
  • urzędach i jednostkach samorządu lokalnego i regionalnego (gminy, powiatu, województwa),
  • inspekcjach państwowych i społecznych,
  • jednostkach i działach administracyjnych funkcjonujących w strukturach państwowego oraz prywatnego sektora działalności gospodarczej, usługowej i handlowej.
  • służbach, inspekcjach i strażach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne,
  • zespołach i centrach zarządzania kryzysowego,
  • firmach świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz zabezpieczania imprez masowych,
  • innych organizacjach i instytucjach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
wsa stalowa wola przerwa 1

Wykładowcy

Czy masz pytania?

Skontaktuj się z działem rekrutacji

Zapisz się już dziś!

Rejestracja w kilku prostych krokach