Projekt – WSA łączy – program zwiększania dostępności Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

Projekt – WSA łączy – program zwiększania dostępności Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej

wsa stalowa wola

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej realizuje projekt pn. WSA łączy – program zwiększania dostępności Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Cel projektu

wsa stalowa wola

Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu dostępności oraz poziomu otwartości na potrzeby os. niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej oraz filii w Stalowej Woli poprzez likwidację barier w dostępie do kształcenia w następujących obszarach: struktura organizacyjna, architektura, technologie wspierające, procedury, rodzaje wsparcia edukacyjnego, szkolenia podnoszące świadomość o niepełnosprawności oraz podniesienie kompetencji z zakresu dostępności i edukacji włączającej os. niepełnosprawnych przez min.90%pracowników spośród 28os(6K,22M) w okresie od 01.2021r. do 30.09.2023r.

Cel główny osiągnięty poprzez realizację działań ukierunkowanych na wsparcie w ramach ścieżki MINI i MIDI:

  • wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni – Obszar 1: Struktura organizacyjna
  • zniwelowanie barier i zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni – Obszar 2: Architektura
  • wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni – Obszar 3: Technologie wspierające
  • opracowanie i wdrożenie procedur na Uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię w zakresie polityk zarządzania nieruchomościami- Obszar 4: Procedury
  • wdrożenie rozwiązań informatycznych i racjonalnych dostosowań procesu dydaktycznego do potrzeb osób niepełnosprawnych – Obszar 5: Rodzaje wsparcia edukacyjnego
  • realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni prowadzących do wzrostu świadomości i kompetencji przez min.90% pracowników spośród 28osób (6K,22M) – Obszar 6: Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności

Wartość projektu

wsa stalowa wola

Budżet projektu wynosi: 5 232 339,10 zł w tym:

  • 4 409 815,39 – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
  • 665 553,53 zł – dofinansowanie ze środków dotacji celowej
  • 156 970,18 zł – wkład własny ze środków prywatnych