JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2021/2022:

Przewodnicząca:
dr Katarzyna Prażmowska-Bartoszek

Członkowie:
dr Grażyna Pelewicz
dr Angelika Bąk

 

Znowelizowane Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nakłada na uczelnie obowiązek podnoszenia jakości kształcenia poprzez doskonalenie metod i unowocześnianie programów studiów w celu dostosowania ich do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Wewnętrzne zapewnianie jakości jest ogólnie wpisane w misję systemu szkolnictwa wyższego i nauki, której zgodnie z przepisami jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach.

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli kształcąc specjalistów w dziedzinie administracji, pedagogiki, zarządzania i bezpieczeństwa wewnętrznego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców. Jako uczelnia o profilu praktycznym dba o ciągłe podnoszenie jakości kształcenia, powiązanie teorii z praktyką, podnoszenie poziomu kadry naukowo-dydaktycznej oraz współpracę z interesariuszami zewnętrznymi.

W celu monitorowania poziomu kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów Uczelnia podejmuje następujące działania:

Ocena zajęć i kadry dydaktycznej

 

Cel badania:

W celu podnoszenia jakości kształcenia w Wyższej Szkole Administracji w Filii w Stalowej Woli systematycznie prowadzi się monitorowanie jakości zajęć prowadzonych w Uczelni oraz ocenę kadry naukowo-dydaktycznej. Pozwala to na lepsze zarządzanie ofertą dydaktyczną Uczelni, poznanie mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego, a także wdrażanie rozwiązań mających na celu poprawę jakości kształcenia i podnoszeni poziomu rozwoju kadry.

Sposób badania:

  1. a) ocena zajęć – hospitacja – w ramach podnoszenia jakości kształcenia zajęcia prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni podlegają procesowi hospitacji, którego potwierdzeniem jest sporządzany protokół pohospitacyjny;
  2. b) ocena kadry naukowo-dydaktycznej przez studentów – wszyscy studenci WSA Filii w Stalowej Woli mogą uczestniczyć w badaniu oceniającym pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez wypełnienie ankiety w formie papierowej lub elektronicznej. Każdy student może sformułować własne komentarze dotyczące ocenianego kursu. Ankiety prowadzone są z poszanowaniem zasady poufności odpowiedzi i dobrowolności udziału w badaniu.
  3. c) samoocena kadry – każdy pracownik naukowo-dydaktyczny składa sprawozdanie z realizacji zajęć, a raz w roku także sprawozdanie dotyczące działań podejmowanych w celu podnoszenia własnych kwalifikacji zgodnie z założeniami konieczności ustawicznego rozwoju kadry.

Efekt badania:

Studenckie oceny stanowią ważny element podnoszenia jakości pracy Uczelni oraz oceny pracownika naukowo-dydaktycznego. Z kolei samoocena jest ważnym elementem rozwoju osobistego. Raporty z uzyskanych wyników pozwalają Władzom Uczelni na monitorowanie poziomu prowadzonych zajęć oraz odpowiedni do potrzeb dobór kadry naukowo-dydaktycznej.

OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
SEMESTR LETNI 2021/2022

 

W celu doskonalenia jakości kształcenia w Wyższej Szkole Administracji Filii w Stalowej Woli regularnie prowadzi się ocenę nauczycieli akademickich. Studenci mają możliwość wyrażenia swojej opinii na temat organizacji zajęć, dostępności wykładowcy czy jego stosunku do studentów. Poniżej przedstawiono ogólne rezultaty uzyskane w przeprowadzonym w II semestrze badaniu.

 

Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie

Po podsumowaniu zebranych opinii studentów Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku Białej, Filia w Stalowej Woli należy stwierdzić, że studenci ocenili wysoko pracę nauczycieli akademickich, a wyniki ankiety uznać należy za zadowalające.

W procesie ankietowania studenci przyznali łącznie wszystkim ankietowanym nauczycielom akademickim, we wszystkich kryteriach 2.633 ocen, z tego na poziomie:

5 – 2.234 ocen, 

4 – 189 ocen,

3 – 109 ocen,

2 – 67 ocen 

1 – 34 ocen,

co wynosi procentowo:

5 – 84,85 %,

4 – 7,18 %,

3 – 4,14 %,

2- 2,54 %,

1- 1,29 %.

Na podstawie powyższych wyników należy stwierdzić, że studenci ocenili, iż zatrudnieni nauczyciele akademiccy w bardzo dużym i dużym oraz zadawalającym stopniu realizują zadania dotyczące organizacji zajęć, komunikatywności, aktywizowania studentów, terminowości, dostępności, określania kryteriów oceny, postawy wobec studentów – 96,17 %. Jedynie w  nielicznych przypadkach deklarowano stopień niższy – 3,83%.

Otrzymane wyniki przeanalizowano także pod kątem ustalenia obszarów, w których otrzymano nieznacznie niższe wyniki, niż w pozostałych obszarach.

Ustalono, iż kryterium, w ramach którego studenci zadeklarowali najmniej ocen na najwyższym poziomie: 5 – 306 ocen (max ilość ocen na najwyższym poziomie w ramach jednego kryterium to 337), a równocześnie najwięcej ocen na najniższym poziomie: 1 – 9,
to: Komunikatywność. Drugim z kolei kryterium, w ramach którego studenci zadeklarowali najmniej ocen na najwyższym poziomie: 5 – 308 ocen (max 337 ocen, jw.), a równocześnie kolejno najwięcej ocen na najniższym poziomie: 1 – 8 (max ilość ocen na najniższym poziomie w ramach jednego kryterium to 9), to: Aktywizowanie studentów.

Ponadto, w wyniku analizy odpowiedzi studentów ustalono iż:

  1. 95,75 % studentów wskazało, że nauczyciel poddawany ocenie zapoznał ich z sylabusem,
  2. 99,37 % studentów wskazało, że nauczyciel poddawany ocenie określił formalne wymagania i warunki zaliczenia przedmiotu,
  3. 95,57 % studentów wskazało, że treści prezentowane podczas zajęć realizowały zapisy określone w sylabusie,
  4. 95,48 % studentów wskazało, że treści prezentowane podczas zajęć umożliwiły osiągnięcie efektów kształcenia określonych w sylabusie.

Wyniki te należy ocenić za bardzo zadawalające.

 

Pedagogika

W procesie ankietowania studenci przyznali łącznie wszystkim ankietowanym nauczycielom akademickim, we wszystkich kryteriach  1.680 ocen, z tego na poziomie:

5 – 1675 ocen, 

4 – 5 ocen,

3 – 0 ocen,

2 – 0 ocen 

1 – 0 ocen,

co wynosi procentowo:

5 – 98%,

4 – 2 %,

3 – 0 %, 

2- 0 %,

1- 0%.

Na podstawie powyższych wyników należy stwierdzić, że studenci ocenili, iż zatrudnieni nauczyciele akademiccy w bardzo dużym stopniu realizują zadania dotyczące organizacji zajęć, komunikatywności, aktywizowania studentów, terminowości, dostępności, określania kryteriów oceny, postawy wobec studentów, zapoznanie studentów przez nauczyciela z sylabusem, określenie formalnych wymogów i warunków zaliczenia przedmiotu, kompatybilność treści prezentowanych podczas zajęć z treściami zawartymi w sylabusie, osiągnięcie efektów kształcenia zawartych w sylabusie na podstawie treści zajęć (98%).  Jedynie w  nielicznych przypadkach deklarowano stopień niższy, ale wciąż na poziomie wysokim (2 %).

              Analizując dane z opinii studentów Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku Białej, Filia w Stalowej Woli można stwierdzić, że studenci ocenili bardzo wysoko pracę nauczycieli akademickich, a wyniki ankiety uznać należy za mocno zadowalające.

 

Zalecenia:

Ciągłe podnoszenie przez nauczycieli akademickich jakości prowadzonych zajęć, zarówno wykładów, jak i ćwiczeń, w tym w ramach ocenianych przez studentów kryteriów. Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na poprawę jakości komunikowania nauczycieli, tj. m.in. prowadzenie zajęć w sposób zrozumiały, komunikatywny, ze stosowaniem pomocy dydaktycznych.

Drugim obszarem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, jest aktywizowanie studentów głównie poprzez zachęcanie ich do stawiania pytań i podejmowania dyskusji, stwarzanie możliwości wyrażania własnych opinii i sądów.

Zwraca się uwagę na konieczność dalszego, systematycznego podejmowania działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli poprzez, między, wspólne spotkania wykładowców, wymianę opinii oraz uwag dotyczących sposobów prowadzenia zajęć, dzielenie się zgłaszanymi przez studentów problemami, oczekiwaniami itp.

 

Ocena pracy administracji

 

Cel badania:

Zdając sobie sprawę z tego, że sercem organizacji pracy Uczelni jest Dziekanat, pragniemy poznać opinie naszych studentów, a także pracowników na temat pracy administracji WSA Filii w Stalowej Woli. Jakość kształcenia zależna jest od wielu czynników, poza kwestiami związanymi bezpośrednio z programami nauczania, ważny jest również rzeczywisty przebieg organizacji procesu kształcenia oraz dostęp do bazy lokalowej i sprzętowej. Dzięki poznaniu opinii naszych studentów i pracowników możemy w bardziej przyjazny sposób organizować kształcenie, jak również rozwijać i promować dobre praktyki dotyczące formalnych aspektów studiowania w naszej Uczelni.

Sposób badania:

Badanie prowadzone jest przez cały rok akademicki w formie papierowego arkusza oceny organizacji procesu dydaktycznego, który znajduje się w Dziekanacie. Dzięki temu każda osoba studiująca bądź pracująca w Wyższej Szkole Administracji w Filii w Stalowej Woli może wyrazić swoją opinię bezpośrednio po każdym kontakcie z pracownikami administracji. W badaniu mogą uczestniczyć wszyscy studenci oraz wykładowcy – arkusz różni się w zależności od przynależności do jednej bądź drugiej grupy, w obu jednak przypadkach pozwala ocenić organizację procesu dydaktycznego oraz infrastrukturę dydaktyczną, którą dysponuje Uczelnia.

Efekt badania:

Raport z uzyskanych wyników badań przekazywany jest pracownikom oraz Władzom Uczelni – dostarcza informacji zwrotnej, której zadaniem jest ciągłe podnoszenie jakości pracy administracji, a także usprawnianie realizacji procesu dydaktycznego, aby był on w jak największym stopniu przyjazny zarówno studentom, jak i pracownikom. Ponadto wyniki ankiet pozwalają na obiektywną ocenę zasobów lokalowych i sprzętowych Uczelni, a także uzupełnianie ewentualnych braków w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

Monitorowanie losów absolwentów (Biuro Karier)

 

Cel badania:

Pragniemy poznać losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Administracji Filii w Stalowej Woli, aby móc lepiej dostosowywać programy kształcenia na oferowanych przez nas kierunkach studiów do rzeczywistych potrzeb pracodawców na współczesnym, niezwykle wymagającym rynku pracy. Dzięki prowadzonym badaniom ankietowym możemy przeanalizować informacje dotyczące ścieżek zawodowych i przebiegu karier naszych absolwentów oraz wyciągać z nich wnioski istotne dla podnoszenia jakości kształcenia.

Sposób badania:

Badanie losów absolwentów realizowane jest przez uczelniane Biuro Karier pod nazwą „Monitorowanie Losów Absolwentów”. Biorą w nim udział studenci, którzy po ukończeniu studiów wyrazili zgodę na udział w badaniu. Na podany przez studenta adres e-mail co najmniej dwukrotnie wysyłana jest ankieta dotycząca jego losów zawodowych – w pierwszym roku po ukończeniu studiów magisterskich, a następnie ponownie, po kilku latach. Pozwala to na uchwycenie dynamiki zmian w karierach zawodowych naszych absolwentów.

Efekt badania:

Znajomość losów i przebiegu karier naszych absolwentów jest dla nas bodźcem do ciągłego podnoszenia jakości kształcenia i dostosowywania programów studiów do potrzeb i oczekiwań pracodawców tak, aby nasi absolwenci byli atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy oraz mogli osiągać satysfakcję finansową.

W maju 2016 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program monitorowania ekonomicznych losów absolwentów (Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych absolwenci.nauka.gov.pl) bazując na danych administracyjnych ZUS i POL-on. Daje on podstawową wiedzę na temat sytuacji zawodowej osób, które ukończyły różne uczelnie w Polsce, co pozwala na ich porównanie z absolwentami Wyższej Szkoły Administracji Filii w Stalowej Woli.