Biuro Osób Niepełnosprawnych – Wyższa Szkoła Administracji – Filia w Stalowej Woli

Biuro Osób Niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej po otrzymaniu środków w ramach projektu pt.: „WSA łączy – program zwiększenia dostępności Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych podjęła rozmaite działania, mające na celu przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych.

W ramach projektu zostało utworzone Biuro Osób Niepełnosprawnych w styczniu 2021 r., które kontynuuje działalność na rzecz studentów niepełnosprawnych. Współpracuje z władzami Uczelni na rzecz zwiększania dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zadaniem Biura jest udzielanie pomocy i wparcia studentom niepełnosprawnym zarówno w sprawach związanych z kształceniem jak i integracją w środowisku akademickim. Ponadto Biuro podejmuje działania mające na celu podniesienie kwalifikacji studentów na rynku pracy.

Biuro poszukuje wspólnych optymalnych rozwiązań w zakresie:

  • zmiany uregulowań prawnych
  • wsparcia finansowego (stypendia dla osób niepełnosprawnych)
  • pomocy Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób niepełnosprawnych
  • likwidowania barier architektonicznych
  • zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, ułatwiającego edukację osobom z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi
  • zwiększania świadomości pracowników uczelni i studentów pełnosprawnych, zmiany ich stosunku do osób niepełnosprawnych oraz łamania stereotypów

Kontakt

wsa stalowa wola przerwa 1

Adres:
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Filia w Stalowej Woli
Al. Jana Pawła II 25A
37-450 Stalowa Wola

E-MAIL:
bon@wsa.bielsko.pl
TELEFON:
15 819 40 06

GODZINY PRACY:
Poniedziałek – Piątek. 8:00 – 17:00