dr Katarzyna Prażmowska-Bartoszek - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

dr Katarzyna Prażmowska-Bartoszek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł doktora nauk humanistycznych obroniony z wyróżnieniem w 2018 roku na podstawie rozprawy naukowej „Jak mówimy o niepełnosprawności we współczesnej polszczyźnie?”. W 2012 roku uhonorowana stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Autorka publikacji dotyczących zagadnienia niepełnosprawności we współczesnej polszczyźnie, frazeologii oraz szeroko pojętej praktyki pedagogicznej. Uczestniczka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu nauk humanistycznych, w tym pedagogiki specjalnej. Absolwentka studiów podyplomowych z logopedii, historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz zarządzania oświatą. Nauczyciel i logopeda w Szkole Podstawowej we Wrzawach. Zainteresowania badawcze: językoznawstwo (semantyka kognitywna, socjolingwistyka, tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny), pedagogika specjalna, dydaktyka i metodyka nauczania. Prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: Pedagogika specjalna, Kultura języka, Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.