dr Jacek Pomiankiewicz - Wyższa Szkoła Administracji - Filia w Stalowej Woli

dr Jacek Pomiankiewicz

DSC_0617

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, generał Służby Więziennej w st. sp., redaktor naczelny i przewodniczący Kolegium Redakcyjnego kwartalnika naukowego „The Prison Systems Review” (d. „Przegląd Więziennictwa Polskiego”). W latach 1986-1989 był starszym asystentem w Zakładzie Naukowo-Badawczym Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – Instytut Pamięci Narodowej (Okręgowa Komisja w Lublinie). W l. 1990-2009 był funkcjonariuszem Służby Więziennej, na stanowisku dyrektora generalnego SW (2006-2009), w 2007 r. otrzymał stopień generała SW. Uczestniczył w pracach związanych z tymczasowym aresztowaniem w komitecie ekspertów Rady Europy w Strasburgu (2000-2002) oraz brał udział w sesji przeglądowej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (2004-2005). Uczestniczył w licznych konferencjach międzynarodowych i zagranicznych wizytach studyjnych. Był ekspertem-przewodniczącym Komitetu Oceniającego Program „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych” realizowanego przez SW w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009-2014. Od 2009 r. pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Pisma Kulturalno-Społecznego Ziemi Chełmskiej „Powinność”, członkiem Stowarzyszenia Rocznik Chełmski. W 2018 r. uzyskał tytuł „Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Nisko”. Jest autorem licznych publikacji, głównie na temat więziennictwa, bezpieczeństwa, historii, również w wydawnictwach zagraniczne (Holandia, Ukraina, Słowacja). Jest też autorem wielu recenzji wydawniczych książek i artykułów.